Tel. 03-3802-6581
お問い合わせ

製品詳細

Mustang-V100-MX8


Intel  MyriadX  VPU 搭載
特徴
● 半分の高さ、半分の長さ、シングルスロット サイズ
● 消費電力  25W
● OpenVINO™ toolkit, AI エッジ コンピュータ対応
● 8x Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU により
仕様
● インタフェイス:PCI Express x4  V2
● 動作温度 : -20°C~60°C
● 電源: PCIe 6-pin 12V 外部電源
● IDボード番号
トポロジー
AlexNet, GoogleNetV1/V2, MobileNet SSD,
MobileNetV1/V2, MTCNN,
Squeezenet1.0/1.1,Tiny
Yolo V1 & V2,Yolo V2, ResNet-18/50/101